در تکاپوی درک خلقت

کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم


01110111 01101111 01110010 01101100 01100100